Почтеност и спазване на изискванията

Отговорно бизнес поведение

„Крка” е компания с дълга традиция. Нейната бизнес история се основава на почтеността и спазването на най-високите етични стандарти. „Крка” е една от водещите фармацевтични компании за генерици в света. Ние съзнаваме своя дълг и възможности за създаването на отговорна бизнес среда. Извършваме своите бизнес дейности внимателно, като разбираме и отчитаме влиянията на нашите икономически дейности върху цялата социална среда в дългосрочен план.

Корпоративно съответствие

Нашата почтеност се базира на етиката, корпоративното съответствие и ефективното управление на риска. Основни етични принципи на „Крка” са уважението, сътрудничеството, отличните постижения и почтеността на управлението.

Корпоративното съответствие гарантира, че компанията и нейните служители спазват всички съответни разпоредби, международни стандарти и директиви и че компанията си сътрудничи правилно с регулаторните органи. Корпоративното съответствие вътре в компанията се опира на няколко политики и вътрешни правилници, които описват подробно дейностите и отговорностите, свързани с изпълнението на процедурите с цел да се осигури минимално разстройство в бизнес дейностите и минимален риск за нарушаване на регламентите, стандартите, политиките и вътрешните правилници на компанията.

Управлението на различните рискове за корпоративното съответствие е неразривна част от всички бизнес дейности на „Крка”. То позволява да се идентифицират и да се управляват факторите, които биха могли да застрашат постигането на стратегическите и бизнес целите на компанията и на цялата „Крка Груп”.

Уважение и сътрудничество

Равни възможности за всички, уважение към правните норми и етичен подход към другите хора и към по-широката социална общност: това са основите на нашата работа.

Ние съзнаваме факта, че партньорството и доверието оказват значително влияние върху бизнеса на „Крка”. Ето защо насърчаваме сътрудничеството с всички заинтересовани страни, което се базира на взаимното уважение и на съобразяването с различните мнения, и което е фокусирано върху увеличаването на стойността на цялата „Крка Груп”.

Отлични постижения

Ефикасните, качествени и безопасни лекарства и други продукти са нашият начин да допринесем за създаването на по-добро качество на живот за всички хора. Разработваме иновативни продукти и се стремим да осигурим тяхната широка достъпност.

Нашата научноизследователска и развойна дейност и нашето сътрудничество с медицинската сфера и с нашите бизнес партньори ни помагат да повишим знанията си в сферата на фармацията и да допринесем за разработването на качествени медицински продукти.

Стремим се да предоставяме честна, подробна и навременна информация за нашите продукти.

Грижливо защитаваме цялата информация за „Крка”, за нашите бизнес партньори и за третите страни, която ни става известна по време на нашите работни и бизнес дейности.

С личните данни на всеки служител и трета страна трябва да се работи внимателно, прозрачно и в съответствие с регламентите за защита на личните данни.

Почтеност на ръководството

Ръководството дава важен пример със своя стил на работа и управление. Ето защо всички наши изпълнителни директори са хора, които олицетворяват важни ценности на „Крка”. Техният добър пример насърчава останалите служители и по този начин те допринасят за укрепването на интегритета на цялата компания.

Директорът по спазване на изискванията отговаря за корпоративното съответствие на най-високо ниво.

Нашите висши управленски кадри отговарят за повишаване на съзнанието за корпоративното съответствие и за корпоративното съответствие в своите бизнес звена. Те трябва да гарантират, че всички служители са информирани относно всички регламенти, директиви и стандарти и че ги спазват. В своята работа служителите биват редовно обучавани и минават през редовни курсове. Те знаят какви са последиците от неподходящото поведение.

Корпоративна почтеност

В „Крка” си придържаме към принципа на нулевата толерантност към всяка форма на измама, злоупотреба и нечестни пазарни практики. Директорът по спазване на изискванията непрестанно наблюдава за спазването на правилниците и управлява една ефективна система за повишаване на съзнанието и за справяне с неподходящото поведение. Нашият основен принцип е, че всички решения се вземат при отчитане на най-добрия интерес на „Крка”. Ето защо е необходимо да избягваме ситуации, в които те се вземат преди всичко на базата на нашите лични интереси, а не в интерес на „Крка”.

Отношенията между фармацевтичната индустрия и медицинската сфера се основават на строги етични стандарти, разпоредби и директиви, които вземаме предвид във всички свои бизнес дейности.

Спазваме регламентите за защита на конкуренцията и по никакъв начин не предотвратяваме, не ограничаваме и не деформираме конкуренцията.

Рисковете за несъответстващо поведение, възникващи от бизнес отношенията, се смекчават чрез редовната верификация на нашите клиенти, доставчици и други бизнес партньори. По този начин можем да предотвратим възможното накърняване на реномето на „Крка” и нейните загуби в бизнеса.

Социална отговорност

Своята социална отговорност ние проявявяме на практика, като подкрепяме различни дейности в средата, в която живеем. Участваме в хуманитарни дейности и освен това вземаме участие в дейности, насърчаващи напредъка в сферата на науката, образованието и културата, и които помагат за защитата на нашата околна среда.

Грижим се за околната среда и спазваме разпоредбите относно околната среда, и освен това си сътрудничим с по-тясната и по-широката местна общност.

Съзнание

Единствено посредством постоянно спазване на корпоративното съответствие можем да постигнем отлични трудови резултати, да увеличим удовлетворението на нашите клиенти от нашите продукти и по този начин да заздравим тяхното доверие в „Крка”.

Гледаме с оптимизъм към бъдещето и вярваме в мисията, в знанията, в опита и в служителите на „Крка”. Желаем „Крка” да получи световно признание като компания, отличаваща се с ясна визия, най-високо качество, ценности и отговорно корпоративно поведение.