Отговорник по съответствие

Отговорникът по съответствие отговаря за постоянната оценка на рисковете за корпоративното съответствие и за коордирането на бизнес процесите. Отговорникът по съответствие предлага и изгражда ефикасна система за вътрешен контрол и се грижи за повишаването на съзнанието, за обучението и за нарастването на бизнес интегритета. Отговорникът по съответствие изготвя доклади за неподходящото поведение и за нарушенията на приложимите регламенти, на вътрешните правилници и на етичните принципи. Освен това Отговорникът по съответствие отговаря за докладването на ръководството на компанията по въпросите на корпоративното съответствие в „Крка”.

Докладване за неподходящо поведение

Всеки служител в „Крка България” ЕООД и всяка трета страна може да докладва за подозирана измама.

Ако служител в „Крка България”  ЕООД открие действие, което води към подозирана измама, той трябва да информира своя ръководител в компанията. Ако естеството на подозираната измама или обстоятелствата са такива, че те позволяват измама, той трябва да информира Отговорника по съответствие. Имейл адресът, на който може да се докладва за подозирана измама в КРКА България ЕООД, е: compliance.officer.bg@krka.biz .

Ако информаторът не желае да остане анонимен, той може да докладва за подозираната измама по телефона, като се обади на лицето за контакт:

  • Лили Миланова, Отоворник по съответствие, тел. +359 2 962 34 50,

Защита на подаващите сигнали по ЗЗЛПСПОИН    

„Крка България” ЕООД се задължава да третира данните на информатора конфиденциално, професионално и с надлежното внимание, и да защити информатора от всякакви ответни мерки. При обработване на личните ви данни разполагате с правата по Регламент на ЕС 2016/679, които може да упражните по реда, посочен в Закона за защита на лични данни

 

„Крка” се задължава да третира данните на информатора конфиденциално, професионално и с надлежното внимание, и да защити информатора от всякакви ответни мерки.

 

Прегледано м. Януари 2024 г.