Директор по спазване на изискванията

Директорът по спазване на изискванията отговаря за постоянната оценка на рисковете за корпоративното съответствие и за коордирането на бизнес процесите. Директорът по спазване на изискванията предлага и изгражда ефикасна система за вътрешен контрол и се грижи за повишаването на съзнанието, за обучението и за нарастването на бизнес интегритета. Директорът по спазване на изискванията изготвя доклади за неподходящото поведение и за нарушенията на приложимите регламенти, на вътрешните правилници и на етичните принципи. Освен това директорът по спазване на изискванията отговаря за докладването до ръководството на компанията по въпросите на корпоративното съответствие в „Крка”.

Докладване за неподходящо поведение

Всеки служител в „Крка” и всяка трета страна може да докладва за подозирана измама.

Ако служител в „Крка” открие действие, което указва на подозирана измама, той трябва да информира своя началник. Ако естеството на подозираната измама или обстоятелствата са такива, че те позволяват това, той трябва да информира началника на отдел „Правни въпроси”, началника на отдел „Управление на риска и корпоративното съответствие” или директора по спазване на изискванията. Имейл-адресът, на който може да се докладва за подозирана измама, е: complaints.BG@krka.biz .

Ако информаторът не желае да остане анонимен, той може да докладва за подозираната измама по телефона. Той може да се обади на следните лица:

  • на директора по спазване на изискванията, тел. +386 7 331 26 00,
  • на началника на отдел „Правни въпроси”, тел. +386 7 331 95 95,

„Крка” се задължава да третира данните на информатора конфиденциално, професионално и с надлежното внимание, и да защити информатора от всякакви ответни мерки.

 

Прегледано м. Януари 2023г