Кодекс на поведението на служителите в „Крка”

„Кодексът на поведението” е основният документ, регулиращ корпоративното поведение на служителите в „Крка”, d. d., Ново место.

„Кодексът на поведението” дефинира принципите и правилата за етично поведение, добра бизнес практика и стандарти на поведение, които са задължителни за всички служители в „Крка Груп”. Той служи като наръчник и рамка за отговорното и етично поведение, което се очаква да имат служителите, докато изпълняват своята работа, и благодарение на което нашето поведение и нашите бизнес действия трябва винаги да съответстват на регламентите, на обществените препоръки, на стандартите, на политиките и на вътрешните правилници на компанията, както и на добрите бизнес практики.

От нашите доставнчици и от останалите бизнес партньори на „Крка” очакваме да се запознаят с „Кодекса” и да го спазват, когато работят с „Крка”.

 

Прегледано м. Януари 2023г