Права на субектите на данни

Упълномощено лице

„Крка” е назначила служител по защита на данните (СЗД), който отговаря за защитата на личните данни. Освен другите негови задачи, дефинирани от ОРЗД, една от основните задачи на СЗД е да установи и въведе в практиката определени процедури и да контролира всички процедури, които се прилагат от „Крка”, за да приложи правата на субектите на данни.

Данни за контакт
Крка България ЕООД
1766, София, България
Бизнес Парк София, сгр. 5, вх.А, партер
Мария Христова

Имейл: dataprotection.officer.bg@krka.biz

Права на субектите на данни

Можете да подадете заявка (за достъп, коригиране, изтриване и отнемане на лично съгласие, ограничаване на и възражение за обработване на личните Ви данни) лично или като заверен документ, удостоверяващ, че упражнявате правото си. Защитата на личните данни от неупълномощени справки и гарантирането на точността на данните са сред основните цели на ОРЗД, затова субектите на данни трябва да приемат изискването на „Крка” за идентифициране. В противен случай всеки би могъл да поиска копие или коригиране на личните данни на всекиго и това би могло да доведе до неупълномощено разкриване или до употреба на неверни лични данни.

В случаите, когато субектите на данни дават съгласие, следвайки искане посредством електронни средства, оттеглянето на това съгласие трябва да бъде възможно и идентифицирането на такива субекти на данни трябва да се верифицира посредством потвърждение по имейл.

Трябва да приемем такова искане, подадено от субектите на данни, и да изпълним съответните процедури или да уведомим субектите на данни, че това не е възможно, и да им посочим причината.

Имате право да подадете жалба до надзорния орган.