Регистри на обработката на лични данни

„Крка” е идентифицирала всички файлови системи, съдържащи лични данни на субекти на данни.

Описанието на една отделна система за архивиране на лични данни (т.е. регистърът за обработката им) включва следното:

 • Законовото основание за обработка на лични данни;
 • Категорията субекти на данни, за които се отнасят данните;
 • Категориите лични данни в системата за въвеждане;
 • Целта на обработката;
 • Продължителността на съхраняване на личните данни;
 • Получателите или категориите получатели на лични данни, съдържащи се в системата за въвеждане;
 • Дали личните данни се прехвърлят на трета държава или на международна организация, къде, на кого, и законовите основания за всяко такова прехвърляне;
  - Общо описание на защитата на личните данни:
  - Файловите системи във физическите им форми и помещенията, в които се намират личните данни от файловата система;
  - Прехвърлянията на лични данни между файловите системи (интерфейси);
  - Собствениците на файловите системи и лицата с права на потребители за длъжностите, които имат достъп до данните;
  - Обработвачите на лични данни по договор;
  - Регистрите за предаването им;

Описание на техническите и организационните предохранителни мерки.